Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Παράνομοι Διορισμοί Πανεπιστημίων

Σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο των ΑΕΙ:

1. “Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωτικώς πλήρους απασχόλησης, για τα πρώτα τρία (3) έτη από το διορισμό του σε Ελληνικό Α.Ε.Ι.”
(Νόμος 2530/97 Άρθρο 2, Παρ. 10)

2. “Μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν αμειβόμενη θέση, συμπεριλαμβανομένης και της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή και των αναπληρωτών τους σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., υπαγόμενα στο δημόσιο τομέα, τράπεζες, οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κερδοσκοπικά ιδρύματα είναι υποχρεωτικώς μερικής απασχόλησης, εκτός εάν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του μέλους Δ.Ε.Π.
(Νόμος 2530/97 Άρθρο 2, Παρ. 3β)


Ο κύριος Κυριάκος Ιουλιώτης, Λέκτορας στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διορίσθηκε πρόσφατα πρόεδρος του ΟΠΑΔ.

Είναι αυτός ο διορισμός σύννομος;

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: